BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע ומהימנות

לאחורנה התגלה סיפור הזיוף והמרמה של ויל רוט.

חברתנו נשכרה ע''י חברה שבדקה את אמינותו ועברו ואנו המלצנו להם על אי התקשרות עמו